แหล่งความรู้ภายในสกอ.
การจัดการความรู้ สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 2558
การจัดการความรู้ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 2557
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)
UniNet..

~ThaiTeachersTVโทรทัศน์ครู แหล่งรวมข้อมูล VDO เพื่อการศึกษาไทยและพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ
~ThaiLisโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
~APAN Asia-Pacific Advanced Network
~Internet2
~TEIN2 Trans-Eurasia Information Network

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
กฎหมายการศึกษา&มติคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันคลังสมองแห่งชาติ

แหล่งความรู้ที่สัมพันธ์กับการอุดมศึกษาไทย

การประเมินสถาบันอุดมศึกษาของ สมศ.
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
Thai Journal Citation Index Center
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส)
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
พุทธทาส.คอม
Link เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ

การจัดการความรู้ภายใน สกอ.

คู่มือการปฏิบัติงาน

โครงการจัดทำตำราเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง(Self-Learning Tool Kits)โดย สนง.ก.พ.ร.
คู่มือเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (กพร.)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบของสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2558

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553
“ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่"

ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2553
ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปี
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
11 มิถุนายน 2553

เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา”
โดย นางอรสา ภาววิมล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารนำเสนอ VDO

โครงการสัมมนา เรื่อง “บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”
ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553
ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน
จิตร์
ศิรธรานนท์

ชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ทรงธรรม
ปิ่นโต

สุเมธ
แย้มนุ่น
เอกสารนำเสนอ สรุปการสัมมนา , PPT1 , PPT2 , PPT3, Sound
การฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง "การจัดการความรู้สู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"
25 กุมภาพันธ์ 2553
การจัดการความรู้:หลักการสู่การปฏิบัติเพื่ิอพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูู้็็
โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
VDO 1 , VDO 2
บทเรียนและประสบการณ์ในการนำแนวคิดการจัดการความรู้สู่การปฏิบัต
ิเพื่อพัฒนาหน่วยงานเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้ โดย นายพรเทพ จรัสศรี
VDO1, VDO2 เอกสารนำเสนอ 1 , 2 , 3
โครงการฝึกอบรมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 29 มกราคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
VDO1, VDO2

การฝึกอบรมและศึกษาดูเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ 2553

การศึกษาดูงานต้นแบบ PMQA ที่กรมพัฒนาชุมชน วันที่ 28 ธันวาคม 2552
VDO1 , VDO2
การศึกษาดูงาน ต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรตามแนว PMQA
บริษัทไทบลู้บเบส จำกัด ศรีราชา ชลบุรี วันที่ 20 มกราคม 2553
VDO

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2552

เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ”
โดย นางอรสา ภาววิมล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารนำเสนอ VDO

เรื่อง "การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยของ สกอ "
โดย ดร . ประสิทธิ์ ทองไสว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย
เอกสารนำเสนอ โครงการประเมินศักยภาพงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
http://www.mua.go.th/prasit_2009.html
Vdo
เรื่อง   การบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ให้สามารถให้บริการใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง
โดย นายทวี ศรีบุศย์ดี หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย UniNet
เอกสารนำเสนอ VDO http://www.uni.net.th/UniNet/Thai/index_th.php
การประชุมวิชาการแห่งชาติ “๒๕๕๒ ปีแห่งคุณภาพการอุดมศึกษาไทย”
โดย สกอ. ที่ อิมแพ็คท์ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.ค. 2552
รูปจาก UniNet
โครงการพัฒนาและส่งเสริมนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เอกสารนำเสนอ vdo 1, 2 ,3
โดย นางปานจิต จินดากุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลง2
สำนักงาน ก.พ.ร. 26 พฤศจิกายน 2551

โครงการการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

การชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
(VDO)
โดย ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของ มหาวิทยาลัยมหิดล (VDO)
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทวี เลาหพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เอื้อพงศ์ จตุรธำรง

การจัดการความรู้ ปี 2551
กระบวนการรับทราบหลักสูตรของ สกอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แบบรายงานการ สมอ.01-.06
คู่มือการจัดทำหลักสูตร(สมอ.01-06)
สภาวิชาชีพ
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545
ประกาศคุรุสภา 25 พค 49 การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรทาง
การศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ
หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานประสบการณ์ วิชา
ชีพครูตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร
ระบบข้อมูลของ สกอ.
ระบบฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษาบุคลากร
และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา
ระบบสารสนเทศอุดมศึกษา
ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
ระบบการวางแผนเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน
(Union Catalog)
ระบบการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection ) (วิทยานิพนธ์ งานวิจัย หนังสือหายาก บทความทางวิชาการ)
อื่น ๆ
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.2551 โดยสภาการศึกษา
Lifelong Learning in Korea by Pro.Dae-Bong Kwon
รายงานการวิจัย การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น
  มาตรฐานปริญญาเอกของโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) โดย.. นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย ผอ. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
29 มีนาคม 2550 โรงแรมเอเชีย
 มาตรฐานหลักสูตรปริญญาเอก สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ 29 มีนาคม 2550 โรงแรมเอเชีย
เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข่าวสารทางราชการ
โดย นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
1. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ สิทธิส่วนบุคคล เอกสาร
2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร
3. ตัวชี้วัด ตาม พ.ร.บ. เอกสาร
การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ เอกสารเผยแพร่

 

 

จัดทำโดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการความรู้