คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดการความรู้ สมอ.
โครงการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ของ สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ2548 / มาตรฐานวิชาชีพ/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
รู้ก่อนเรียน
การใช้ฐานข้อมูล CHE QA Online
หลักเกณฑ์การประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง