การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2553 “ อุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่าอยู่"
ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2553 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว