เอกสารประกอบการประชุม
13 ธันวาคม 2553
การคุ้มครองสิทธินักศึกษา
14 ธันวาคม 2553
อุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม : หุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ นายชุมพล พรประภา , นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ สรุป
อุดมศึกษากับโอกาสทางการศึกษาสำหรับ
คนพิการ
รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ
ผศ.ดร.เกยูร วงศ์ก้อม
15 ธันวาคม 2553
สรุปผลการประชุม ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
มอบนโยบายและพิธีปิด นายไชยยศ จิรเมธากร