รายงานการวิจัย "โครงการประชุมโต๊ะกลม ไทย-สหรัฐ"

1.การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลีย
 
1
คำนำ สารบัญ
 
2
ตอนที่ 1 สภาพและการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
 
4.
บรรณานุกรม
 
5
ภาคผนวก
2.การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา
 
1
คำนำ สารบัญ
 
2
ตอนที่ 1 สภาพและการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
 
4.
บรรณานุกรม
 
5
ภาคผนวก
3.การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของญี่ปุ่น
 
1
คำนำ สารบัญ
 
2
ตอนที่ 1 สภาพและการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
 
4.
บรรณานุกรม
 
5
ภาคผนวก
 
6
ชาร์ตศูุนย์ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่าง ๆ
 
7
ชาร์ตคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
4.การส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของเกาหล
 
1
คำนำ สารบัญ
 
2
ตอนที่ 1 สภาพและการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
3.
ตอนที่ 2 สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา
 
4.
บรรณานุกรม
 
5
ภาคผนวก