วิเคราะห์หมวด 4

ตารางผลการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกิจกรรม/ขั้นตอน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
รหัส แนวทางการดำเนินการ ประเด็นการพิจารณา/การดำเนินการที่ครบถ้วน การดำเนินการ กิจกรรม/ขั้นตอน ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ
  การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ  
Text Box: การพิจารณาความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์นั้น ให้ส่วนราชการ จัดทำระบบฐานข้อมูลรองรับอย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย เพื่อใช้วางแผนการดำเนินการ และใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
IT1
ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย A ·  แสดงระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2552 และข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551) ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การวัดผลการดำเนินการ ·  มีระบบฐานข้อมูล  
þ อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.   กำหนดผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูล 1.    แผนยุทธศาสตร์ของ สกอ. กพร./สนผ/คณะทำงานPMQAหมวด 2
  2.   กำหนดประเภทข้อมูลในการจัดเก็บ 2.   แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามเอกสารของสำนักงบประมาณ สตป./สนผ
  3.   ออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บ  
  4.   จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน(2552) และข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (2549-2551) 3.   ตัวชี้วัดของ  กพร. กพร./ทุกสำนัก
  การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้
IT2 ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ที่จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติม อย่างน้อย 2 กระบวนการ A ·  แสดงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 2 กระบวนการ ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (แสดงผลที่ RM8) ·  มีระบบฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่า ตามที่ระบุใน A(4 กระบวนการ) หน่วยงานที่รับผิดชอบกระบวนการสร้างคุณค่า/คณะทำงานPMQAหมวด 6
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.    กำหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่า
·   แสดงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า เพิ่มเติม อย่างน้อยจำนวน 2 กระบวนการ   2.    คัดเลือกฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จะจัดเก็บในปี 2552 อีก 2 กระบวนการ ·  มีรายงานผลการทบทวนใน L
  3.    update ฐานข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่าของปี 2551 ให้เป็นปัจจุบัน  
L ·  รายงานผลการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่จัดทำไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ¨  ดำเนินการครบถ้วน 4.    จัดเก็บข้อมูลกระบวนการที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติมของปี 2552 อย่างน้อย 2 กระบวนการ   
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ    
IT3 ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ A ·  แสดงระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย จำนวน 2 กระบวนการ ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ·  มีระบบฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  กลุ่มสารนิเทศ/สอ
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.    กำหนดผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุน
  2.   คัดเลือกฐานข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่จะจัดเก็บในปี 2552   2 กระบวนการ
  3.   จัดเก็บข้อมูลกระบวนการสนับสนุนที่จะจัดเก็บในปี 2552   2 กระบวนการ
IT4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม A ·  แสดงรายการและรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถสืบค้นหรือขอข้อมูลได้ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ (ช่องทาง) ·  ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้ กลุ่มสารนิเทศ/สอ
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.   กำหนดผู้รับผิดชอบ
  2.   ทบทวน/กำหนดช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
  3.   ติดตามผลเพื่อปรับปรุงช่องทางให้เหมาะสมอยู่เสมอ
IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น A ·  แสดงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การจัดระบบการวัดผลให้มีความไวต่อการบ่งชี้ ·  มีระบบการติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัย กลุ่ม
สารนิเทศ
สอ.
สมอ. และสำนักอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
·   แสดงข้อมูลความถี่ และความเสียหายของภัยที่เคยเกิดขึ้น þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.   กำหนดผู้รับผิดชอบ
2.    กำหนดระบบการติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัย
D ·  แสดงการรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผ่านระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ¨  ดำเนินการครบถ้วน 3.   ติดตามผลจัดเก็บข้อมูลความถี่และความเสียหายของภัยที่เคยเกิดขึ้น
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 4.   จัดทำรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ
L ·  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงระบบการติดตามเฝ้าระวัง และเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมที่เคยมีอยู่ ¨  ดำเนินการครบถ้วน 5.   ปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
IT6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ A ·  แสดงระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ·  มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล กลุ่มสารนิเทศ สอ.
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.   กำหนดผู้รับผิดชอบ
·  แสดงรายละเอียดแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)   2.   วิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบข้อมูลและสารสนเทศ
  3.   จัดทำระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล รวมทั้งกำหนดรายละเอียดแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
D ·  แสดงผลการปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ¨  ดำเนินการครบถ้วน 4.   ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ
þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ
IT7 ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ A ·  แสดงแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ ตามแนวทางที่กำหนด ¨  ดำเนินการครบถ้วน ·       การจัดการความรู้    กพร./คณะทำงานหมวด4 /ทุกสำนัก
  þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ 1.   จัดตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ ·  ได้แผนการจัดการความรู้
      2.   ประชุมกำหนดขอบเขตในการคัดเลือกองค์ความรู้โดยเน้นให้สอดรับกับกระบวนการสร้างคุณค่าและ/หรือ กระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก/หน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ·  ได้องค์ความรู้ในประเด็นกระบวนการสร้างคุณค่าและ/หรือกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก/หน่วยงาน กลุ่มงานละ 1 เรื่อง
      3.   จัดทำแผนการจัดการความรู้  
      1)   สำนัก/หน่วยงานวิเคราะห์ สำรวจ ศึกษากระบวนงานสร้างคุณค่า และ/หรือกระบวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก/หน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
      2)   สำนัก/หน่วยงานจัดเก็บและรวบรวม ข้อมูล สถิติ สารสนเทศ เพื่อพัฒนาจัดทำเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย  
D ·  รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม และสามารถดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ ¨  ดำเนินการครบถ้วน 3)  สำนัก/หน่วยงานจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงานในประเด็นกระบวนการสร้างคุณค่าและ/หรือกระบวนการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนัก/หน่วยงาน กลุ่มงานละ 1 เรื่องโดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ พร้อมระบุตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนระบุระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ และนำแผนการจัดการความรู้ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ  
  þ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
      4)   ดำเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแผนการจัดการความรู้ของสำนัก/หน่วยงาน  
      5)   ติดตามประเมินผลและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์  
      4.   เสนอแผนต่อผู้บริหาร  
      5.   ดำเนินการตามแผน  
      6.   ติดตามประเมินผล