คณะทำงานหมวด 4 ปี 2552
ผลการดำเนินการปี 2551
การวิเคราะห์ IT1-IT7
แผนพัฒนาองค์หมวด 4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
แผน KPI หมวด 4
รายผลการสำรวจความต้องการ
และความคาดหวังในการ
จัดทำระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
วิเคราะinput output สกอ.
ข้อมูล KPI สำนัก ใน สกอ.
แผนการจัดการความรู้ปี 2552
กิจกรรมการจัดการความรู้ปี 2552
ผลการดำเนินการหมวด 4
ดูงาน PMQA ที่ ปตท
จำแนกงาน สกอ.ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงาน PMQAที่สำคัญ
ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ พ.ศ.
2552
รายละเอียดฐานข้อมูลงานโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ สกอ