วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีอุตสาหการ

นิเทศศิลป์

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ

บัญชี

ประติมากรรมไทย

ประติมากรรมสากล

ประเมินราคาทรัพย์สิน

แปรรูปผลิตผลเกษตร

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

ผ้าและเครื่องแต่งกาย

ไฟฟ้า

ภาพพิมพ์

ภาษาธุรกิจ

ภูมิสถาปัตยกรรม

เลขานุการ

โลหะวิทยา

วิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

วิศวกรรมระบบสิ่งก่อสร้าง

วิศวกรรมสำรวจ

วิศวกรรมสิ่งทอ

ศิลปกรรม

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ศิลปะการถ่ายภาพ

สถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมไทย

สถาปัตยกรรมภายใน

สัตวรักษ์

สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หัตถกรรม

หัตถศิลป์

ออกแบบการผลิต

ออกแบบเครื่องแต่งกายสตรี

ออกแบบตกแต่ง

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกแบบพาณิชยศิลป์

ออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบสิ่งทอ

ออกแบบเสื้อผ้า

อาหารและโภชนาการ

อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา

อุตสาหกรรมศิลปประดิษฐ์

อุตสาหกรรมเสื้อผ้า

อุตสาหกรรมอาหาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สายช่างอุตสาหกรรม การถ่ายภาพและภาพยนตร์

การพิมพ์

การเหมืองแร่

เครื่องกล

Saturday, July 21, 2007 หน้า 105 จาก 140
First Previous Next Last