กรมการแพทย์

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ พยาธิวิทยา

ประกาศนียบัตรเจ้าหน้าที่เวชสาธิต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรเซลล์วิทยา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและจิตเวช ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาพยาธิวิทย ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาช่างประดิษฐ์กายอุปกรณ์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาตจวิทยา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาลและจิตเวช ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

โลหิตวิทยาและธนาคารเลือด

ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทันตกรรม

ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล(การใช้ยาระงับความรู้สึก) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรเวชสถิติ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมกำลังพลทหารเรือ

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมควบคุมโรคติดต่อ

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์(ระดับต้น) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรผู้นำนิเทศงานอาวุโสระดับนักวิชาการควบคุมโรคติดต ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมชลประทาน

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมตำรวจ

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาช่างวิทยุของตำรวจตระเวนชายแดน(หลักสูตรเดิม) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสาร(หลักสูตรใหม่) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาพนักงานวิทยุสื่อสารของตำรวจตระเวนชายแดน ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลและอนามัย(3ปี)และป.ผดุงครรภ์(6เดือน) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

มัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมที่ดิน

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาช่างรังวัดจัตวา อันดับ 2 ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาช่างรังวัดจัตวา(อันดับ 1) ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาช่างสำรวจแผนที่ ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมประมง

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาการประมงชั้นกลาง ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

ประกาศนียบัตรวิชาการประมงชั้นต้น ไม่ระบุสาขาวิชาเอก
 กรมปศุสัตว์

ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร ชื่อสาขาวิชา

ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์จัตวา ไม่ระบุสาขาวิชาเอก

Saturday, July 21, 2007 หน้า 9 จาก 140
First Previous Next Last